Budżet Obywatelski 2023


4 października 2022 | Aktualności

Szanowni mieszkańcy gminy Kargowa,

Informujemy, że w dniu 10 października 2022 r. rusza dziewiąta edycja Budżetu Obywatelskiego gminy Kargowa. Mieszkańcy już po raz kolejny będą mogli zdecydować na co rozdysponować część wydatków z ogólnego budżetu gminy. Kwota przewidziana na Budżet Obywatelski w 2023 roku wynosi 150 tys. złotych. Mieszkańcy mogą składać propozycje zadań, związanych z realizacją projektów społecznych, przez które należy rozumieć zadania miękkie, takie jak organizacja imprez, warsztatów, szkoleń, wystaw, festiwali, zawodów sportowych itp. o wartości nie wyższej niż 25.000,00 zł brutto.

Proces podejmowania decyzji w ramach budżetu obywatelskiego podzielony jest na 2 etapy:

·         I etapzgłaszanie przez mieszkańców gminy Kargowa propozycji zadań Budżetu Obywatelskiego

termin: od 10 października do 18 października 2022 roku.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej gminy Kargowa: www.kargowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kargowej.

W formularzu wnioskodawcy określają m.in. cele zgłaszanego projektu, jego krótki opis, uzasadnienie realizacji projektu, zakres działania i szacunkowy kosztorys.

Wypełniony formularz zgłoszenia należy w wersji papierowej przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa, z dopiskiem: „Budżet Obywatelski 2023” lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego Kargowa, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa.

Weryfikacji i analizy złożonych wniosków dokona powołana przez Burmistrza komisja.

·         II etapgłosowanie nad zakwalifikowanymi projektami Budżetu Obywatelskiego

termin: od 26 października do 4 listopada 2022 r.

Kartę do głosowania pobrać można ze strony internetowej gminy Kargowa: www.kargowa.pl lub w  Biurze Rady Miejskiej (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Wypełnioną kartę do głosowania należy złożyć w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kargowej lub przesyłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa, z dopiskiem: ,,Budżet Obywatelski 2023” (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). Istnieje również możliwość wysłania zeskanowanej wypełnionej karty do głosowania na adres mailowy Urzędu Miejskiego Kargowa – sekretariat@kargowa.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

Ważne: Każdy mieszkaniec może wybrać tylko jedno zadanie z przedstawionej w karcie do głosowania listy oraz oddać tylko jeden głos.

Projekty, które uzyskały największą ilość głosów zostaną wprowadzone do budżetu Gminy Kargowa na 2023 rok.

  1. Uchwała
  2. Załącznik nr 1 – Regulamin
  3. Załącznik nr 2 – Harmonogram
  4. Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszeniowy
  5. Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszeniowy – word
  6. Załącznik nr 4 – Karta do głosowania