Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego


25 lipca 2023 | Aktualności

Burmistrz Kargowej przypomina rolnikom Gminy Kargowa o możliwości ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. producent rolny może złożyć wniosek o zwrot podatku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu niewykorzystanego w I naborze wniosków przysługującego w 2023 r. na ha UR i DJP bydła i z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu przysługującego w 2023 r. na świnie, owce, kozy i konie.

Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł * na 1 DJP – średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni oraz 4I/1 szt. świń – jeżeli posiada.

Średnią roczną liczbę Dużych Jednostek Przeliczeniowych ( DJP ) rolnik podaje we wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie dokumentu  wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającego informacje o liczbie  dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i świń będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Do wniosku o zwrot podatku w 2023 r. w odniesieniu do koni, zamiast dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dołącza się oświadczenie producenta rolnego o średniej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Burmistrz Kargowej