ZOSTAŃ ZIELONOGÓRSKIM POLICJANTEM


11 lutego 2022 | Aktualności

Kim jesteśmy?
Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji).
Co oferujemy?
• ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
• stabilne, stałe zatrudnienie;
• wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;
• wynagrodzenie 3940 zł netto po kursie podstawowym do 26 roku życia, 3600 zł netto po kursie podstawowym powyżej 26 roku życia – w 2022 roku podwyżka 500 zł (brutto);
• nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
• prawa emerytalne po 25 latach służby;
• możliwość doskonalenia zawodowego;
• możliwość rozwoju zawodowego, a dla osób z wyższym wykształceniem uzyskanie stopnia oficerskiego;
• służbę w organizacji zaufania społecznego;
• szeroki katalog specjalizacji;
• wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;
Kto może pełnić służbę w Policji?
Służbę w Policji może pełnić (artykuł 25 ustęp 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji):
• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
• który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
• korzystający w pełni z praw publicznych;
• posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
• dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej – odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).
Więcej informacji:
https://lubuska.policja.gov.pl/go/prac/sluzba-w-pol/3580,Dobor.html
https://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/informator-dla-kandyda