Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej


12 maja 2023 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w dniu 22 maja 2023 r. (poniedziałek) odbędzie się LV Sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022.
 5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej za rok 2022.
 6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) Zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kargowa lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg (Druk nr 343),
  2) Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kargowa dla terenów położonych w rejonie miejscowości: Smolno Wielkie, Chwalim, Kargowa, Karszyn i Dąbrówka (Druk nr 344),
  3) Wysokości opłat z tytułu korzystania z Klubu Dziecięcego w Kargowej (Druk nr 345),
  4) O zmianie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2023 rok (Druk nr 346),
  5) O zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kargowa na lata 2023-2056 (Druk nr 347),
  6) Przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kargowa na lata 2023-2030 (Druk nr 348).
 8. Dyskusja na temat przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 10. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie LV Sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski