Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Miejskiej


14 marca 2022 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w dniu 21 marca 2022 r. (poniedziałek) odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Kargowa za rok 2021.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) Uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (druk nr 253);
  2) Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny, zbywany na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (druk nr 254);
  3) Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, zbywanym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (druk nr 255);
  4) Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2022 roku (druk nr 256);
  5) Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu
  w obrębie geodezyjnym 1 miasta Kargowa (druk nr 257);
  6) Wspólnej obsługi jednostek budżetowych gminy Kargowa (druk nr 258);
  7) Zmiany uchwały nr 0007.224.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 lutego
  2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej (druk nr 259);
  8) Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaków OSP (druk nr 260);
  9) Zmiany uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2022 rok (druk nr 261);
  10) Zniesienia formy ochrony przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy rosnącego na terenie działki nr 130/3 położonej w obrębie Wojnowo, Gmina Kargowa (druk nr 262).
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie XXXVI sesji Rady Miejskiej

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski