Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Miejskiej


10 czerwca 2022 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmn.) w dniu 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.
 4. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Kargowa za 2021 rok”:
  1) debata;
  2) uchwalenie wotum zaufania w sprawie Raportu o stanie Gminy Kargowa za
  2021 r. (druk nr 279).
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Kargowa za 2021 rok oraz zajęcie stanowiska w sprawie udzielenie absolutorium Burmistrzowi;
  a) Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kargowa za 2021 rok;
  b) Odczytanie opinii RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok;
  c) Przedstawienie opinii wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej;
  d) Zapoznanie z opinią RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
  e) Dyskusja nad sprawozdaniem;
  f) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok (druk nr 274);
  g) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kargowej z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok (druk nr 275).
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) Udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra (druk nr 278);
  2) Zmiany uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2022 rok (druk nr 277).
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie XXXIX Sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski