Zaproszenie na posiedzenie komisji RM


30 grudnia 2022 | Aktualności

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 9 stycznia 2023 r. /poniedziałek/o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedłożenie Radzie Miejskiej Planu Pracy Rady Miejskiej i jej organów na 2023 rok.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1) Zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kargowej na 2023 rok (Druk nr 317);
  2) Rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kargowa w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Druk nr 318);
  3) Uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (Druk nr 319).
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.

Projekty uchwał dotyczące porządku obrad komisji umieszczone są na www.bip.kargowa.pl – zakładka Uchwały Rady Miejskiej – Projekty uchwał.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski