Zaproszenie na posiedzenie komisji RM


25 listopada 2022 | Aktualności

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 5 grudnia 2022 r. /poniedziałek/o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 (Druk nr 308);
  2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminny Kargowa na lata 2023-2027 (Druk nr 309);
  3) Uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2023 rok (Druk nr 310);
  4) Przekazania wniosku według właściwości (Druk nr 311);
  5) Zmiany uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2022 rok (Druk nr 312).
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Łukasz Pokorski