Zaproszenie na posiedzenie komisji RM


23 września 2022 | Aktualności

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 3 października 2022 r. /poniedziałek/o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1) Przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (druk nr 295);
  2) Zmiany regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagrodzenia w placówkach oświatowych Gminy Kargowa (druk nr 296);
  3) Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (druk nr 297);
  4) Ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Kargowa (druk nr 299);
  5) Zmiany uchwały budżetowej Gminy Kargowa na rok 2022 (druk nr 300).
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Łukasz Pokorski

Projekty uchwał dotyczące porządku obrad komisji umieszczone są na www.bip.kargowa.pl – zakładka Uchwały Rady Miejskiej – Projekty uchwał.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski