Zaproszenie na posiedzenie komisji RM


29 stycznia 2024 | Aktualności

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 5 lutego 2024 r. /poniedziałek/o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedłożenie planów pracy Rady Miejskiej i jej organów na 2024 rok.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
    1) Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kargowa (druk nr 405);
    2) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Stary Jaromierz (druk nr 406).
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji

Projekty uchwał dotyczące porządku obrad komisji umieszczone są na www.bip.kargowa.pl – zakładka Uchwały Rady Miejskiej – Projekty uchwał.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski