Zaproszenie na posiedzenie komisji RM


3 stycznia 2024 | Aktualności

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 8 stycznia 2024 r. /poniedziałek/o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1) określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Kargowa (Druk nr 400),
  2) przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kargowa na lata 2023-2030 (Druk nr 374),
  3) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny, zbywany na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (Druk nr 401),
  4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadania bieżące w roku 2024 związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków (Druk nr 402).
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.

Projekty uchwał dotyczące porządku obrad komisji umieszczone są na www.bip.kargowa.pl – zakładka Uchwały Rady Miejskiej – Projekty uchwał.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski