Zaproszenie na posiedzenie komisji RM


28 listopada 2023 | Aktualności

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 4 grudnia 2023 r. /poniedziałek/o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1) Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Druk nr 384);
  2) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kargowej na 2024 rok (Druk nr 385);
  3) O zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Druk nr 386);
  4) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kargowa na lata 2024-2056 (Druk nr 387);
  5) Uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2024 rok (Druk nr 388);
  6) Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (Druk nr 389);
  7) Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (Druk nr 390);
  8) Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (Druk nr 391).
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.

Projekty uchwał dotyczące porządku obrad komisji umieszczone są na www.bip.kargowa.pl – zakładka Uchwały Rady Miejskiej – Projekty uchwał.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski