Zaproszenie na posiedzenie komisji RM


27 stycznia 2023 | Aktualności

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 6 lutego 2023 r. /poniedziałek/o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1) Zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kargowa (Druk nr 324);
  2) Zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Druk nr 327);
  3) Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadania bieżące w roku 2023 związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków (Druk nr 328);
  4) Stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów (Druk nr 329);
  5) Zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Druk nr 330).
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.

Projekty uchwał dotyczące porządku obrad komisji umieszczone są na www.bip.kargowa.pl – zakładka Uchwały Rady Miejskiej – Projekty uchwał.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski