Zaproszenie na LXIV Sesję Rady Miejskiej


11 marca 2024 | Aktualności

U Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w dniu 18 marca 2024 r. (poniedziałek) odbędzie się LXIV Sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w Mediatece przy ul. Słodowej 2.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.
 4. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi orz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023.
 5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w 2023 roku w Gminie Kargowa.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kargowa (Druk nr 413);
  2) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (druk nr 410);
  3) przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kargowa na lata 2023-2030 (druk nr 374);
  4) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2024 roku (druk nr 411);
  5) o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2024 rok (druk nr 412);
  6) przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2024 – 2026 (druk nr 414);
  7) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania (druk nr 415).
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Kargowej za lata 2018 – 2024.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2018 – 2024.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za okres kadencji 2018 – 2024.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 13. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 15. Zamknięcie LXIV Sesji Rady Miejskiej, kończącej kadencję 2018 – 2024.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski