Zaproszenie na LXIII Sesję Rady Miejskiej


12 lutego 2024 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w dniu 19 lutego 2024 r. (poniedziałek) odbędzie się LXIII Sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.
 4. Przedłożenie planów pracy Rady Miejskiej i jej organów na 2024 rok.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników
  i kandydatów na strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kargowa (druk nr 405);
  2) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Stary Jaromierz (druk nr 406);
  3) Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadania bieżące w roku 2024 związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków (druk nr 407);
  4) O zmianie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2024 rok (druk nr 408).
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie LXIII Sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski