Zaproszenie na LXII Sesję Rady Miejskiej


15 stycznia 2024 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w dniu 22 stycznia 2024 r. (poniedziałek) odbędzie się LXII Sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Kargowa (Druk nr 400),
  2) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny, zbywany na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (Druk nr 401),
  3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadania bieżące w roku 2024 związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków (Druk nr 402),
  4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kargowa na lata 2024-2056 (Druk nr 404),
  5) o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2024 rok (Druk nr 403).
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie LXII Sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski