Zaproszenie na LXI Sesję Rady Miejskiej


11 grudnia 2023 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w dniu 18 grudnia 2023 r. (poniedziałek) odbędzie się LXI Sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Druk nr 384);
  2) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kargowej na 2024 rok (Druk nr 385);
  3) O zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Druk nr 386);
  4) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kargowa na lata 2024-2056 (Druk nr 387);
  5) Uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2024 rok (Druk nr 388);
  6) Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (Druk nr 389);
  7) Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (Druk nr 390);
  8) Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (Druk nr 391).
  9) Utworzenia Zespołu Klubów Dziecięcych (Druk nr 392);
  10) Zmiany uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek budżetowych gminy Kargowa (Druk nr 393);
  11) Wprowadzenia świadczenia pieniężnego z tytułu dofinansowania pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym (Druk nr 394);
  12) Powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kargowej (Druk nr 395);
  13) Zmiany uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Bajka” w Kargowej oraz nadania mu statutu (Druk nr 396);
  14) Zmiany uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Maluch” w Kargowej oraz nadania mu statutu (Druk nr 397).
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie LXI Sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski