Zaproszenie na LX Sesję Rady Miejskiej


13 listopada 2023 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w dniu 20 listopada 2023 r. (poniedziałek) odbędzie się LX Sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) Utworzenia Klubu Dziecięcego „Bajka” w Kargowej oraz nadania mu statutu (Druk nr 373),
  2) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 (Druk nr 375),
  3) Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny, zbywany na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (Druk nr 376),
  4) Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Druk nr 377),
  5) O zmianie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2023 rok (Druk nr 378),
  6) Ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Kargowa (Druk nr 379),
  7) Ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa (Druk nr 380),
  8) Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny, zbywany na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (Druk nr 381),
  9) uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023 – 2028 (Druk nr 382).
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie LX Sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski