Zaproszenie na LVIII Sesję Rady Miejskiej


11 września 2023 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w dniu 18 września 2023 r. (poniedziałek) odbędzie się LVIII Sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Druk nr 362),
  2) wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kargowa (Druk nr 363),
  3) przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania publicznego zarządzania częścią pasa drogowego drogi powiatowej nr 2801F (Druk nr 364),
  4) przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania publicznego zarządzania częścią pasa drogowego drogi powiatowej nr 2802F (Druk nr 365),
  5) o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2023 rok (Druk nr 366),
  6) w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Świebodzinie na kadencję 2024 – 2027 (Druk nr 367).
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie LVIII Sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski