Zaproszenie na LVII Sesję Rady Miejskiej


16 sierpnia 2023 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w dniu 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) odbędzie się Nadzwyczajna LVII Sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) powołania trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego (druk nr 355),
  2) przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (druk nr 356),
  3) pozbawienia kategorii dróg gminnych (druk nr 357),
  4) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (druk nr 358),
  5) o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2023 rok (druk nr 359),
  6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kargowa na lata 2023-2056 (druk nr 360).
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie Nadzwyczajnej LVII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Pokorski