Zaproszenie na LVI Sesję Rady Miejskiej


12 czerwca 2023 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w dniu 19 czerwca 2023 r. (poniedziałek) odbędzie się LVI Sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.
 4. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Kargowa za 2022 rok”:
  1) Debata,
  2) uchwalenie wotum zaufania w sprawie Raportu o stanie Gminy Kargowa za 2022 rok (Druk nr 354).
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Kargowa za 2022 rok oraz zajęcie stanowiska w sprawie udzielenie absolutorium Burmistrzowi;
  1) Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kargowa za 2022 rok,
  2) Odczytanie opinii RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok,
  3) Przedstawienie opinii wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej,
  4) Zapoznanie z opinią RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  5) Dyskusja nad sprawozdaniem,
  6) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok (Druk nr 349 ),
  7) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kargowej z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok (Druk nr 350).
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Druk nr 351),
  2) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Kargowa na 2024 rok (Druk nr 352),
  3) powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników (Druk nr 353).
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie LVI Sesji Rady Miejskiej.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Łukasz Pokorski