Zaproszenie na LIX Sesję Rady Miejskiej


9 października 2023 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w dniu 16 października 2023 r. (poniedziałek) odbędzie się LIX Sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) Przyjęcia Programu współpracy gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 (Druk nr 369),
  2) Ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Kargowa (Druk nr 370),
  3) Wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (Druk nr 371),
  4) O zmianie uchwały budżetowej gminy Kargowa na 2023 rok (Druk nr 372).
 5. Analiza oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie LIX Sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Łukasz Pokorski