Zaproszenie na LIII Sesję Rady Miejskiej


14 marca 2023 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w dniu 20 marca 2023 r. (poniedziałek) odbędzie się LIII Sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.
 4. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Kargowa za rok 2022.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2023 roku (Druk nr 336).
  2) Zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Druk nr 337).
  3) Zmiany uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2023 r. (Druk nr 338);
  4) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kargowa na lata 2023-2056 (Druk nr 339).
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie LIII Sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski