Zaproszenie na LII Sesję Rady Miejskiej


13 lutego 2023 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w dniu 20 lutego 2023 r. (poniedziałek) odbędzie się LII Sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) Zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kargowa (Druk nr 324);
  2) Zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Druk nr 327);
  3) Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadania bieżące w roku 2023 związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków (Druk nr 328);
  4) Stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów (Druk nr 329);
  5) Zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Druk nr 330);
  6) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Stary Jaromierz (Druk nr 332);
  7) Udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra (Druk nr 333).
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie LII Sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski