Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na 2024 rok


11 stycznia 2024 | Aktualności

Zapraszamy do składania kandydatur do udziału w komisji konkursowej, która oceniać będzie oferty złożone w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia i Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

I. Informacje ogólne

 1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie 1 członka komisji konkursowej, spośród  kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.
 3. Każda z organizacji pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.
 4. Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład komisji konkursowej.
 5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Po spełnieniu wymogów formalnych, o wyborze członka komisji konkursowej zadecyduje Burmistrz Kargowej w drodze zarządzenia.
 6. Udział w  pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

II. Wymagania stawiane kandydatom Informacje ogólne

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić pełnoletni członkowie organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert, ale posiadających wiedzę bądź doświadczenie w dziedzinie z zakresu ogłoszonego otwartego konkursu ofert.

III. Zadania członka komisji konkursowej

 1. Zapoznanie się z ofertami;
 2. Udział w posiedzeniach komisji w wyznaczonym terminie;
 3. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych
  w Zarządzeniu w/s ogłoszonego otwartego konkursu ofert.

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 33, w godzinach  7.00 – 15.00, w terminie do dnia 19 stycznia 2024 r.

 1. Formularz zgłoszenia
 2. Klauzula informacyjna