Zaproszenie do konsultacji społecznych


14 listopada 2022 | Aktualności

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 2, art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) oraz uchwały Nr 0007.66.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kargowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 poz. 2302)

Burmistrz Kargowej
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany
rodzaju miejscowości:

• Z „Smolno Małe – przysiółek wsi Smolno Wielkie” na „Smolno Małe – wieś
• Z „Przeszkoda – osada leśna wsi Wojnowo” na „Przeszkoda – osada”
• Z „Linie – przysiółek wsi Wojnowo” na „Linie – osada
Powyższe spowodowane jest faktem, że w obowiązującym prawie dot. ewidencji miejscowości ulic i adresów, nie prowadzi się numeracji porządkowej dla części miejscowości. Przepisy prawa zobowiązały gminy do dostosowania ewidencji miejscowości, ulic i adresów do swych wymagań.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 28.11.2022 r. do 12.12.2022 r.
Formularz konsultacyjny stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 0050.110.2022 Burmistrza Kargowej z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących zmiany rodzaju miejscowości, można złożyć w określonym powyżej terminie na piśmie przy wykorzystaniu druku zamieszczonego:

 • na stronie internetowej www.kargowa.pl
 • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kargowa.pl
  Wypełniony formularz konsultacyjny można złożyć:
 • bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Kargowej w sekretariacie (pokój nr 15)
 • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@kargowa.pl lub poprzez skrzynkę nadawczą: /l5r6d3m9g1/skrytka
  Spotkanie z mieszkańcami ww. miejscowości odbędzie się dnia 29.11.2022 r. o godz. 16:00
  na Sali wiejskiej w Smolnie Wielkim oraz dnia 30.11.2022 r. o godz. 16:00 na Sali wiejskiej
  we Wojnowie.
 1. FORMULARZ KONSULTACYJNY – WORD
 2. FORMULARZ KONSULTACYJNY – PDF
 3. Zarządzenie nr 0050.110.2022