Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kargowa w roku 2024


15 stycznia 2024 | Aktualności

Na podstawie art. 15 ust. 2h  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Kargowej informuje o przyznaniu środków finansowych w ramach rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku dla:

Centrum Wspierania Rozwoju Społecznego w Kargowej z siedzibą w Kargowej zadanie pn. „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego”. Środki przyznane  w ramach konkursu wyniosły: 80 000,00 zł.

Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

  1. Protokół