Wybory ławników 2024-2027


12 czerwca 2023 | Aktualności

Z dniem 31 grudnia 2023 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych funkcjonujących w latach 2020-2023. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze działając w oparciu o przepisy art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) zgłosił konieczność dokonania wyboru ławników na kadencje 2024 – 2027:

do Sądu Rejonowego w Świebodzinie

• do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich        –  2 ławników

• do IV Wydziału Pracy                                       –  1 ławnik

Wyborów ławników Rada Miejska w Kargowej dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2023 r.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2023 poz. 2017 ze zm.) oraz  rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r., Nr 121, poz. 693) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U.  z 2022 poz. 2155), zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych na lata 2024-2027 przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenie, które wpłynie do Rady Miejskiej w Kargowej po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. po 30 czerwca 2023 r., lub nie spełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 wyżej cytowanej ustawy i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Kargowej ul. Rynek 33, w Biurze Rady, pok. nr 19 – I piętro, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj.:

– poniedziałek godz. od 7:00 do 16:00

– od wtorku do czwartku godz.  od 7:00 do 15:00

– piątek godz.  od 7:00 do 14:00

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

–  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

–  jest nieskazitelnego charakteru,

–  ukończył 30 lat,

–  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

–  nie przekroczył 70 lat,

–  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

–  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Wzory: karty zgłoszenia kandydata na ławnika, zapytania o udzielenie informacji o osobie, wniosku o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, listy osób zgłaszających kandydata na ławnika oraz stosownych oświadczeń są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kargowa www.bip.kargowa.pl

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

– osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

– osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

– funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

– adwokaci i aplikanci adwokaccy,

– radcy prawni i aplikanci radcowscy,

– duchowni,

– żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

– funkcjonariusze Służby Więziennej,

– radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

– prezesi właściwych sądów,

– stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

– co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Powyższe dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.  Opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

ZAŁĄCZNIKI

  1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
  2. Pismo Prezesa Sądu
  3. Wzór karty zgłoszenia
  4. Wniosek o wydanie odpisu
  5. Wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie – KRAJOWY REJESTR KARNY
  6. Oświadczenie 1 – postępowanie o przestępstwo
  7. Oświadczenie 2 – władza rodzicielska
  8. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika sądowego
  9. Klauzula informacyjna