Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa w 2023 roku


9 czerwca 2023 | Aktualności

Gmina Kargowa już po raz trzynasty przystąpiła do usuwania wyrobów zawierających azbest. W 2023 r. zadanie finansowane jest w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW
pod nazwą: ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest’’
na lata 2019 – 2023.

Dnia 07.06.2023 r. Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś i Skarbnik Gminy Maria Szewczyk
podpisali umowę z przedstawicielem firmy HUBER Wieczorek Hubert ul. Powiśle 29, 24-100 Góra Puławska na ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa
w 2023 roku’’.

Zadanie obejmuje:

– demontaż wyrobów zawierających azbest, zabezpieczenie, załadunek, transport i utylizację falistych płyt azbestowo-cementowych z dziesięciu nieruchomości dachów budynków położonych
na terenie Gminy Kargowa wraz z ich unieszkodliwieniem na legalnym składowisku odpadów niebezpiecznych uprawnionym do przyjmowania i trwałego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest;

– zabezpieczenie, załadunek i transport falistych płyt azbestowo-cementowych złożonych luzem na dziewiętnastu nieruchomościach położonych na terenie Gminy Kargowa wraz z ich unieszkodliwieniem na legalnym składowisku odpadów niebezpiecznych uprawnionym
do przyjmowania i trwałego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Z zebranych wniosków od 15 właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kargowa wynika, że do projektu zgłoszono 2000 m2 wyrobów zawierających azbest, przeznaczonych
do utylizacji w tym planowane do unieszkodliwienia z demontażem 750 m2  
i do unieszkodliwienia bez demontażu 1250 m2 .

Termin realizacji zadania przeprowadzonego na terenie Gminy Kargowa zaplanowano
od 07.06.2023 r. do 16.08.2023 r.