Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Profilaktyka i zapobieganie raka piersi wśród kobiet na terenie Gminy Kargowa


17 stycznia 2023 | Aktualności

Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę Sulechowskiego Stowarzyszenia „Amazonek” złożoną w dniu 30 grudnia 2022 roku na wsparcie zadania publicznego pn. „Profilaktyka i zapobieganie raka piersi wśród kobiet na terenie Gminy Kargowa ”.
Uwagi do oferty można zgłaszać w ciągu 7 dni od daty jej opublikowania osobiście w formie pisemnej pod adresem: Urząd Miejski Kargowa, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa, pok. 15 lub drogą elektroniczną na adres: promocja@kargowa.pl.
Oferta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kargowej pod adresem: www.bip.kargowa.pl oraz stronie internetowej pod adresem: www.kargowa.pl , a także na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Oferta