Uproszczona oferta pożytku publicznego


18 lipca 2023 | Aktualności

Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t. j. )przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku złożoną w dniu 18 lipca 2023 roku na wsparcie zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, pn. „Poznajemy historię i zabytki naszych sąsiadów zza Odry”.

Uwagi do oferty można zgłaszać w ciągu 7 dni od daty jej opublikowania osobiście, w formie pisemnej pod adresem: Urząd Miejski Kargowa, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa, pok. 15 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kargowa.pl . Oferta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kargowej pod adresem: www.bip.kargowa.pl oraz stronie internetowej pod adresem: www.kargowa.pl , a także na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Oferta