Rozpoczynamy kontrolę zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków


15 listopada 2023 | Aktualności

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz został obowiązany do prowadzenia co najmniej raz na dwa lata kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Burmistrz Kargowej, zgodnie z ww. ustawą zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli właścicieli nieruchomości dotyczących zawartych umów oraz posiadanych dowodów płatności za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana do końca lipca 2024 r.

Upoważnieni pracownicy będą przeprowadzać kontrolę na terenie nieruchomości bądź w siedzibie Urzędu Miejskiego. Kontrola w Urzędzie Miejskim polegać będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do osobistego stawiennictwa w celu okazania dokumentów potwierdzających ponoszenie opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz częstotliwości ich wywozu.

Kontrole u przedsiębiorców odbywać się będą w siedzibie firmy po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze kontroli.

Zachęcamy Państwa do wizyty w Urzędzie Miejskim (pokój nr 18) i przedłożenia stosownych dokumentów bez wcześniejszego wezwania.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy, kto nie wykonuje ww. obowiązku oraz utrudnia przeprowadzenie kontroli, podlega karze grzywny.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim – pokój nr 18 lub pod nr tel. 68 3525 131 wew. 9.