Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Kargowa


21 listopada 2023 | Aktualności

Burmistrz Kargowej, działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Kargowa. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu.

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 21 listopada 2023 r. do dnia 27 grudnia 2023 r. w postaci zbierania uwag w na podstawie wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag, ankiety oraz spotkania.

1. Formularz i ankieta będą dostępne na:
– stronie internetowej Gminy Kargowa: www.kargowa.pl;
– na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.kargowa.pl/;
– w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa.

Wypełnione formularze należy dostarczyć:
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: seketariat@kargowa.pl;
– drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa;
– lub bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Kargowej, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi do projektu można składać do 27 grudnia 2023 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.kargowa.pl/ i stronie internetowej www.kargowa.pl oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa:

– zarządzenie Burmistrza Kargowej w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Kargowa,
– formularz zgłaszania uwag wraz z klauzulą informacyjną,
– projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Kargowa.

Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:

– na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.kargowa.pl/
– na stronie internetowej www.kargowa.pl;
– na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa;
– mediach społecznościowych;
– w kwartalniku Kargowskim Informatorze Samorządowym.

2. Spotkanie otwarte z interesariuszami procesu rewitalizacji, podczas którego omówione zostaną zasady wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Kargowa, gdzie będzie możliwe wniesienie uwag, opinii i propozycji dot. projektu uchwały w formie ustnej do protokołu odbędzie się dnia 30 listopada o godzinie 8.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej Gminy Kargowa, na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.
Aktualności oraz więcej informacji dotyczących procesu rewitalizacji dostępne są na stronie: www.kargowa.pl

Do pobrania:

  1. Projekt uchwały
  2. Formularz konsultacyjny
  3. Ankieta
  4. Zarządzenie Burmistrza
  5. Obwieszczenie