Konsultacje rocznego programu współpracy na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi


19 lipca 2023 | Aktualności

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.63.2023 Burmistrza Kargowej z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), Burmistrz Kargowej ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Kargowej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pożytku publicznego oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Treść projektu uchwały, formularz do zgłaszania uwag oraz program współpracy Gminy Kargowa i organizacji pozarządowych na rok 2024 znajdują się na stronie internetowej www.kargowa.pl, http://bip.kargowa.pl/295/Konsultacje/ oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kargowej przy ul. Rynek 33 , pok. 5.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2023 r. osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Kargowej przy ul. Rynek 33, pok. 15. lub przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@kargowa.pl.

Załączniki

  1. Zarządzenie Burmistrza Kargowej
  2. Załącznik nr 1 projekt uchwały programu współpracy rok 2024
  3. Załącznik nr 2 – formularz konsultacji