Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kargowa na lata 2023-2030


19 października 2023 | Aktualności

Zgodnie z art. 6 i art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 485 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia nr 0050.78.2023 Burmistrza Kargowej z dnia 4 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kargowa na lata 2023-2030, przeprowadzone zostały konsultacje społeczne ww. projektu, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 14 września 2023 r. do dnia 15 października

2023 r. w następujących formach:

  1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
  2. w postaci papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Kargowej, Rynek 33, 66-120 Kargowa lub złożonej osobiście w Urzędzie Miejskim w Kargowej;
  3. w postaci elektronicznej przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: sekretariat@kargowa.pl;
  • Spotkania konsultacyjnego on-line, które odbyło się dnia 10 października 2023 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Na spotkaniu przedstawione zostały etapy prac oraz główne założenia dokumentu, a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii;

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, o przeprowadzeniu konsultacji mieszkańców informowano w następujących formach:

  • na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.kargowa.pl;
  • na stronie internetowej https://kargowa.pl;
  • na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kargowej, Rynek 33, 66-120 Kargowa.

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu było spotkanie konsultacyjne z interesariuszami procesu rewitalizacji, które odbyło się dnia 10 października 2023 r. o godzinie 12:00 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Podczas spotkania przedstawione zostały główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kargowa na lata 2023-2030. Zapewniona została możliwość przedstawienia swoich wniosków, a także swobodnego udziału w dyskusji nad przedstawionymi propozycjami dotyczącymi założeń programu. Podczas spotkania nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji zmian projektu.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynęły 22 ankiety. Wyniki ankiet potwierdzają stosowność i potrzebę realizacji wskazanych w dokumencie przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Podsumowanie wyników ankiet dostępne jest pod adresem:

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=JdacuPIv4k17arHmCsRoLirX62fzC4hf&id=PelUsrVwlUq3bh9cA9IKkPzDNABoK8xKmo0lhmacgB1UOVJNVDRNV0VSQktFVUZEWU5ZOE9WS0tVWSQlQCN0PWcu

Za pośrednictwem formularza składania uwag nie wpłynęły żadne uwagi.

  1. Mapka
  2. Projekt programu