Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029


17 stycznia 2024 | Aktualności

Na podstawie umowy nr 10/KPO/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Kargowa realizowane jest zadanie polegającego na utworzeniu Klubu Dziecięcego ,,Bajka” na terenie Gminy Kargowa. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,MALUCH+” 2022-2029.

Celem zadania jest utworzenie 18 miejsc opieki w Klubie i zapewnienie funkcjonowania tych miejsc opieki przez okres 36 miesięcy. Klub przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

W ramach zadania zrealizowano:

 • dokumentację projektową budowy parkingu oraz dokumentację budowy placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu;
 • adaptację obiektu w celu dostosowania dla potrzeb dzieci, w szczególności dostosowanie węzła sanitarnego;
 • zakup i montaż wyposażenia – m.in. meble i sprzęt AGD;
 • zakup zabawek i pomocy dydaktycznych niezbędnych do funkcjonowania Klubu;
 • wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z nawierzchnią z piasku i ogrodzeniem;
 • budowę parkingu na terenie, gdzie zlokalizowany jest budynek oświatowy z Klubem,
 • zagospodarowanie terenu wokół obiektu w postaci przebudowy ciągów pieszych, utworzenia terenów zielonych i łąki kwietnej;
 • prowadzono nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji.

W wyniku realizacji zadani powstał Klub dziecięcy, który zajmuje powierzchnię 67,85 m2,

w tym:

 • sala pobytu dziennego – 50,76 m2,
 • szatnia – 5,98 m2,
 • łazienka z toaletą – 11,11 m2.

Wartość zadania: 793 984,70 zł
Wartość dofinansowania: 732 609,02 zł, w tym:

 • środki z KPO – 645 516,00 zł
 • środki z budżetu państwa – 87 093,02 zł

Udział środków własnych Gminy Kargowa w utworzeniu Klubu – 61 375,68 zł