Budżet Obywatelski 2024


10 sierpnia 2023 | Aktualności

Szanowni mieszkańcy gminy Kargowa,

informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2023 r. rusza dziesiąta edycja Budżetu Obywatelskiego gminy Kargowa. Mieszkańcy już po raz kolejny będą mogli zdecydować na co rozdysponować część wydatków z ogólnego budżetu gminy. Kwota przewidziana na Budżet Obywatelski w 2024 roku wynosi 150 tys. złotych.

Proces podejmowania decyzji w ramach budżetu obywatelskiego podzielony jest na 2 etapy:

I etap

Zgłaszanie przez mieszkańców gminy Kargowa propozycji zadań Budżetu Obywatelskiego

w terminie od 17 sierpnia do 1 września 2023 roku.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej gminy Kargowa: www.kargowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kargowej.

W formularzu wnioskodawcy określają m.in. cele zgłaszanego projektu, jego krótki opis, uzasadnienie realizacji projektu, zakres działania i szacunkowy kosztorys.

Wypełniony formularz zgłoszenia wraz z załącznikami należy w wersji papierowej przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa, z dopiskiem: „Budżet Obywatelski 2024” lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego Kargowa, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa.

Wartość jednego zadania nie może przekraczać kwoty 15.000 zł brutto (piętnastu tysięcy zł).

Zadania przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego powinny być możliwe do realizacji w ciągu roku budżetowego, tj. do dnia 31 grudnia 2024 roku. Powyższe nie wyłącza możliwości umieszczenia poszczególnych zadań w wykazie, o którym mowa w art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

Nie dopuszcza się finansowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 doposażenia, remontu, budowy i modernizacji obiektów będących w administrowaniu jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury  Gminy Kargowa lub obiektów należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kargowa.

Organizatorem zadań posiadających charakter projektu miękkiego (imprezy, festyny, warsztaty), których zakres mieści się w zadaniach statutowych Gminnego Centrum Kultury  w Kargowej będzie Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kargowej. Dopuszcza się w tym zakresie współpracę w szczególności z mieszkańcami, stowarzyszeniami lub innymi podmiotami.

Weryfikacji i analizy złożonych wniosków dokona powołana przez Burmistrza komisja. Szczegółowe kryteria oceny znajdują się w Załączniku Nr 1  do Uchwały Nr 0007.340.2023 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Kargowa na 2024 rok.

II etap

Głosowanie nad zakwalifikowanymi projektami Budżetu Obywatelskiego

w terminie od 13 września do 26 września 2023 roku.

Kartę do głosowania pobrać można ze strony internetowej Gminy Kargowa: www.kargowa.pl lub w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego Kargowa.

Wypełnioną kartę do głosowania składa się w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego Kargowa lub przesyła pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa, z dopiskiem: ,,Budżet Obywatelski 2024”. Istnieje również możliwość wysłania zeskanowanej wypełnionej karty do głosowania na adres mailowy Urzędu Miejskiego Kargowa – sekretariat@kargowa.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie epuap /l5r6d3m9g1/skrytka.

Ważne: Każdy mieszkaniec może wybrać tylko jedno zadanie z przedstawionej w karcie do głosowania listy oraz oddać tylko jeden głos. W przypadku, gdy głosujący wziął udział w głosowaniu więcej niż jeden raz, wszystkie oddane przez niego głosy uważa się za nieważne.

Projekty, które uzyskały największą ilość głosów zostaną wprowadzone do budżetu Gminy Kargowa na 2024 rok.

Pliki do pobrania:

  1. Uchwała Nr 0007.340.2023
  2. Załącznik Nr 2 – Harmonogram konsultacji
  3. Załącznik Nr 3 – Zgoda rodzica na udział w BO
  4. Załącznik Nr 4 – Formularz zgłoszeniowy
  5. Załącznik Nr 4 – Formularz zgłoszeniowy (edytowalny)
  6. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody