Budowa i rozbudowa terenów rekreacji w gminie Kargowej


8 listopada 2022 | Aktualności

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

25 lipca 2022 r. w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Kargowa została podpisana umowa o przyznaniu pomocy dla operacji pn. “Budowa i rozbudowa terenów rekreacji w gminie Kargowej”. Operacja ma na celu rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę terenu rekreacji w Chwalimiu i rozbudowę terenu rekreacji w Smolnie Wielkim.

Wartość realizowanej operacji: 192 753,63 zł, w tym ze środków EFRROW 122 649,00 zł.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana będzie w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła.