Absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza


20 czerwca 2023 | Aktualności

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 czerwca br., radni (12. obecnych) udzielili burmistrzowi Jerzemu Fabisiowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.

Regionalna Izba Obrachunkowa wypowiedziała się na temat realizacji budżetu Gminy Kargowa w 2022 roku wydając pozytywną opinię, podobne stanowisko zajęła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

Dochody roku 2022 zostały wykonane w 107,62%, a wydatki w 88,60%. Zrealizowane zostały wszystkie przyjęte zadania, bez zaciągania kredytu, przy zachowaniu relacji określonych
w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Budżet roku 2022 zamknął się nadwyżką w wysokości 1 911 294,61 zł, która zwiększa możliwości budżetu w roku 2023. Zadłużenie gminy  spadło do kwoty 2 614 000 zł i stanowi 6,6% wykonanych dochodów roku 2022.

Rok 2022 to kolejny udany rok dla gminy – znacząco wzrosły dochody budżetu, poprzez pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład. Burmistrz podziękował Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz radnym, a także  dyrektorom, kierownikom jednostek i pracownikom Urzędu za merytoryczną i odpowiedzialną pracę, za umiejętność kompromisów i konsekwentne realizowanie podjętych działań.

Głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium odbyło się  jednomyślnie. Wszyscy obecni na sesji radni zdecydowali, że należy dać burmistrzowi zielone światło do dalszego działania.