Zostań zielonogórskim policjantem


2 maja 2023 | Aktualności

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:
• ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
• stabilne, stałe zatrudnienie;
• wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;
• wynagrodzenie 4854 zł netto po kursie podstawowym do 26 roku życia, 4544 zł netto po kursie podstawowym powyżej 26 roku życia;
• nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
• prawa emerytalne po 25 latach służby;
• możliwość doskonalenia zawodowego;
• możliwość rozwoju zawodowego, a dla osób z wyższym wykształceniem możliwość zdobycia stopnia oficerskiego;
• szeroki katalog specjalizacji;
• wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu.

KRYTERIA:

artykuł 25 ustęp 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji
• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
• który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
• korzystający w pełni z praw publicznych;
• posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
• dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej to jest odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).

Wymagane niżej wymienione dokumenty możesz złożyć w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim:
• wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B)
• podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji;
• dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
• świadectwa pracy lub służby – (kserokopie-oryginały kandydat przedkłada do wglądu);
• książeczkę wojskową (jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową) zawierającą wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.

Z chwilą złożenia dokumentów rozpoczyna się procedura kwalifikacyjna:

• test wiedzy i test sprawności fizycznej przeprowadzany na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim lub jednej ze szkół policyjnych – wykaz materiałów do testu wiedzy na stronach internetowych;
• test psychologiczny – komputerowy test psychologicznych oraz rozmowa z psychologiem policyjnym;
• rozmowa kwalifikacyjna;
• komisja lekarska – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji;
• postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) lub na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji (www.lubuska.policja.gov.pl), bądź też kontaktując się z Zespołem do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim lub pracownikami kadr Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze telefon 47 795 2610, 47 795 2612.

Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w zajęciach przygotowujących kandydatów do służby w Policji do testu sprawności fizycznej – zajęcia w każdą środę od godziny 12.00 do 14.00 na hali akrobatycznej przy ulicy Urszuli w Zielonej Górze.