Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego


22 marca 2022 | Aktualności

Zarząd Województwa Lubuskiego przystąpił do opracowania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego, który obejmuje okres do roku 2027. Nowy program będzie zawierał ocenę aktualnego stanu środowiska przyrodniczego oraz propozycję działań, umożliwiających poprawę jego jakości. Będzie zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi zagadnień ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz zostanie opracowany w oparciu o Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska przygotowane przez Ministerstwo Środowiska. Dokument będzie uwzględniać założenia polityki ekologicznej państwa i zrównoważonego rozwoju. Przyjęte rozwiązania będą uwzględniać zapisy obowiązujących dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych szczebla krajowego i regionalnego.

Ankieta dla mieszkańców znajduje się pod linkiem: https://www.eko-precyzja.eu/wojewodztwo-lubuskie.php#read

Zawiadomienie