Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej


13 maja 2022 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmn.) w dniu 23 maja 2022 r. (poniedziałek) odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.
 4. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej za 2021 rok.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) Zmiany uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2022 rok (druk nr 267);
  2) Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 (druk nr 268);
  3) Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu (druk nr 270);
  4) Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (druk nr 271);
  5) Udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu (druk nr 272);
  6) Udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu (druk nr 273).
 9. Rozpatrzenie Apelu w sprawie rozszerzenia zakresu działania oraz struktury Komisariatu Policji w Sulechowie (druk nr 269).
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 11. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie XXXVIII Sesji Rady Miejskiej

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorsk
i