Zaproszenie na XLVIII Sesję Rady Miejskiej


10 listopada 2022 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w dniu 21 listopada 2022 r. (poniedziałek) odbędzie się XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kargowa za rok 2021/2022.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa (druk nr 305);
  2) Zmiany uchwały budżetowej Gminy Kargowa na rok 2022 (druk nr 307).
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie XLVIII Sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski