Zaproszenie na XLVI Sesję Rady Miejskiej


7 października 2022 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w dniu 17 października 2022 r. (poniedziałek) odbędzie się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej przy ul. Słodowej 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) Przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (druk nr 295);
  2) Zmiany regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagrodzenia w placówkach oświatowych Gminy Kargowa (druk nr 296);
  3) Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów, po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat (druk nr 297);
  4) Ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Kargowa (druk nr 299);
  5) Zmiany uchwały budżetowej Gminy Kargowa na rok 2022 (druk nr 300).
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie XLVI Sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski