Zaproszenie na XLIX Sesję Rady Miejskiej


12 grudnia 2022 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w dniu 19 grudnia 2022 r. (poniedziałek) odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 (Druk nr 308);
  2) Zmieniany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kargowa na lata 2022-2027 (Druk nr 316);
  3) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kargowa na lata 2023-2027 (Druk nr 309);
  4) Uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2023 rok (Druk nr 310);
  5) Przekazania wniosku według właściwości (Druk nr 311);
  6) Zmiany uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2022 rok (Druk nr 312);
  7) Zmiany uchwały nr 0007.268.2022 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kargowa porozumienia międzygminnego i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Terytorialnego na lata 2022 – 2030 obejmującej gminy Trzciel, Pszczew, Szczaniec, Zbąszynek, Babimost, Kargowa, Trzebiechów, Bojadła (Druk nr 313);
  8) Przekazania petycji według właściwości (Druk nr 314),
  9) Rozpatrzenia petycji dotyczących wsparcia finansowego jednostki OSP w Kargowej (Druk nr 315).
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie XLIX Sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski