Zaproszenie na posiedzenie komisji RM


30 sierpnia 2022 | Aktualności

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 5 września 2022 r. /poniedziałek/o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja z realizacji budżetu gminy Kargowa za pierwsze półrocze 2022.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1) Zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli oraz innych placówek przedszkolnych i form wychowania przeszkolonego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa (druk nr 282);
  2) Ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Kargowej (druk nr 283);
  3) Określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Kargowa na rok szkolny 2022/2023 (druk nr 284);
  4) Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (druk nr 285);
  5) Zmiany uchwały Nr 0007.147.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Kargowa (druk nr 286);
  6) Przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2022 – 2027 z perspektywą do 2030 roku (druk nr 287);
  7) Przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Kargowa na 2023 rok (druk nr 288);
  8) Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 289);
  9) Pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi publicznej (druk nr 290);
  10) Przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (druk nr 291);
  11) Zmiany uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2022 rok (druk nr 292);
  12) Braku uwzględnienia petycji w zakresie przyłączenia się do niej (druk nr 293);
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.

Projekty uchwał dotyczące porządku obrad komisji umieszczone są na www.bip.kargowa.pl – zakładka Uchwały Rady Miejskiej – Projekty uchwał.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski