Zaproszenie na posiedzenie komisji RM


31 maja 2022 | Aktualności

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 6 czerwca 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Kargowa za 2021 rok oraz zajęcie stanowiska w sprawie udzielenie absolutorium Burmistrzowi;
  a) Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kargowa za 2021 rok;
  b) Odczytanie opinii RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok;
  c) Przedstawienie opinii wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej;
  d) Zapoznanie z opinią RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
  e) Dyskusja nad sprawozdaniem;
  f) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok (druk nr 274);
  g) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kargowej z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok (druk nr 275).
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1) Udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra (druk nr 276);
  2) Zmiany uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2022 rok (druk nr 277).
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.

Projekty uchwał dotyczące porządku obrad komisji umieszczone są na www.bip.kargowa.pl – zakładka Uchwały Rady Miejskiej – Projekty uchwał.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski