Zaproszenie na posiedzenie komisji RM


5 maja 2022 | Aktualności

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 9 maja 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej za 2021 rok.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1) Zmiany uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2022 rok (druk nr 267);
  2) Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 (druk nr 268).
 8. Rozpatrzenie Apelu w sprawie rozszerzenia zakresu działania oraz struktury Komisariatu Policji w Sulechowie (druk nr 269).
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.
  Projekty uchwał dotyczące porządku obrad komisji umieszczone są na www.bip.kargowa.pl – zakładka Uchwały Rady Miejskiej – Projekty uchwał.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski