Zaproszenie na posiedzenie komisji RM


28 maja 2024 | Aktualności

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 3 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Zastępców Przewodniczących Komisji.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa (druk nr 12).
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Kargowa za 2023 rok oraz zajęcie stanowiska w sprawie udzielenie absolutorium Burmistrzowi:
  a) omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kargowa za 2023 rok,
  b) odczytanie opinii RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok,
  c) przedstawienie opinii wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej,
  d) dyskusja nad sprawozdaniem,
  e) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok (druk nr 10),
  f) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kargowej z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok (druk nr 11).
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas określony (druk nr 13),
  2) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Kargowa (druk nr 14),
  3) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego gminy Kargowa na 2025 rok (druk nr 7),
  4) o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2024 rok (druk nr 15).
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.
  Projekty uchwał dotyczące porządku obrad komisji umieszczone są na www.bip.kargowa.pl – zakładka Uchwały Rady Miejskiej – Projekty uchwał.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Aleksander Żukowski