Zaproszenie na posiedzenie komisji RM


27 lutego 2024 | Aktualności

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 4 marca 2024 r. /poniedziałek/o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1) Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (druk nr 410);
  2) przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kargowa na lata 2023-2030 (druk nr 374);
  3) Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2024 roku (druk nr 411);
  4) O zmianie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2024 rok (druk nr 412).
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.

Projekty uchwał dotyczące porządku obrad komisji umieszczone są na www.bip.kargowa.pl – zakładka Uchwały Rady Miejskiej – Projekty uchwał.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski